logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

O nas

O nas

Historia PIKW sięga początku lat 90. i związana jest z napływem zachodniego know how, doradców, projektów i środków przeznaczonych na ich realizację w ramach przedakcesyjnej pomocy Unii Europejskiej.

W 1994 r. Tadeusz Barłowski, Tadeusz Kościński, Maria Rzepnikowska i Richard Szymanski założyli Providium Banking SA – spółkę prowadzącą działania edukacyjne, publicystyczne, doradcze oraz wdrożeniowe w zakresie rachunkowości, finansów i informatyki, głównie dla sektora bankowego.

W 1995 r. do celów organizacji dołączono przygotowywanie i stałe doskonalenie kadr do profesjonalnego wykonywania audytu wewnętrznego.

W styczniu 1999 roku Spółka przeprofilowała swoją działalność i stała się pierwszą w Polsce specjalistyczną organizacją do spraw audytu wewnętrznego, systemów kontroli wewnętrznej, governance, procesów zarządzania ryzykiem oraz kształcenia audytorów wewnętrznych zatrudnionych we wszystkich jednostkach gospodarki i administracji państwowej. Wzorem zachodnich organizacji tego typu przyjęła nazwę: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, pod którą działa do dzisiaj.

W oparciu o środki własne i we współpracy z ośrodkami unijnymi PIKW szkolił, organizował podyplomowe studia, publikował, doradzał i organizował tematyczne konferencje.

W czerwcu 2001 roku z inicjatywy Aleksego Wołoszyna – naczelnika Wydziału Kontroli i Analiz Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim powstał pierwszy w Polsce Oddział PIKW, którego działania skierowane były głównie do administracji publicznej. Gorzowski oddział zainaugurował swoją działalność konferencją na temat "Funkcjonowania kontroli wewnętrznej w samorządowych jednostkach organizacyjnych w świetle wymogów ustawy o finansach publicznych".

Rozrastający się Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej dołączył do swoich działań nowy cel: doskonalenie umiejętności wykrywania i przeciwdziałania oszustwom i korupcji w trakcie wykonywania zadań kontrolnych W tym celu nawiązywał współpracę z polskimi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w tym obszarze. Liczba partnerów biznesowych PIKW z zakresu antyfraud z każdym rokiem się zwiększa.

Szczególna misja i ambitne cele implikowały konieczność podjęcia działań na rzecz konsolidacji środowiska działającego w obszarze zadań PIKW. Podejmowano więc współpracę, zapraszano do udziału w konferencjach, warsztatach i Kongresie przedstawicieli władz, agend i agencji rządowych takich jak NIK, organizacji i stowarzyszeń takich jak KIBR, ACFE, przedstawicieli polskich i zagranicznych korporacji i banków. Instytut pomagał międzynarodowym organizacjom, m.in. IIA, ACFE i TheIIC w zakładaniu polskich oddziałów.

We wrześniu 2002 roku po raz pierwszy zorganizowano w Krakowie Międzynarodowy Kongres Kontroli i Audytu Wewnętrznego. W listopadzie Gorzowski Oddział zaprosił na swoją kolejną konferencję, tym razem o tematyce: "Planowanie, prowadzenie, dokumentowanie i wykorzystywanie wyników kontroli oraz ustalanie procedur kontrolnych w samorządowych jednostkach organizacyjnych".

Drugi Kongres, dzięki finansowemu wsparciu z programu unijnego stał się przedsięwzięciem „non for profit”. Organizując Kongres, co roku Spółka pozyskuje najwybitniejszych specjalistów, nietuzinkowych partnerów i patronów przedsięwzięcia z kraju i zagranicy.

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej od początku swego istnienia wspierał i nadal wspiera każdą organizację, zarówno sektora gospodarczego jak i administracji publicznej, potrzebującą doradztwa w zakresie audytu wewnętrznego, systemów kontroli wewnętrznej, governance, procesów zarządzania ryzykiem czy wykrywania i przeciwdziałania oszustwom i korupcji w organizacji.

Jednak nadrzędna misją PIKW pozostaje jednoczenie środowiska i praca na jego rzecz.

Wizja i Misja PIKW Sp. z o.o.

Wizja i misja PIKW

 1. Misją Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej jest konsolidowanie środowiska zawodowo zajmującego się audytem, systemami kontroli wewnętrznej, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji.
 2. Prowadzenie profesjonalnej działalności edukacyjnej, eventowej, wydawniczej i doradczej pozwalającej tę misję wypełniać.

Podstawowe cele PIKW

 1. Promowanie standardów i najlepszej praktyki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego Unii Europejskiej.
 2. Współdziałanie z władzami, instytucjami, uczelniami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi działalnością tożsamą z przedmiotem działań Instytutu.
 3. Umożliwienie zdobywania nowych oraz podnoszenie posiadanych zawodowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków regulaminów dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, governance i compliance, kontroli zamówień publicznych i zaopatrzenia oraz procesów wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom.
 4. Umożliwienie kontaktów i wymiany poglądów oraz doświadczeń osobom zajmującym się problematyką związaną z przedmiotem działań Instytutu.
 5. Opracowanie odpowiedniej metodyki badań kontrolnych (procedur, regulacji i regulaminów dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, governance i compliance, kontroli zamówień publicznych i zaopatrzenia) oraz procesów wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom.
 6. Pomoc przy organizowaniu i funkcjonowaniu wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego w każdej organizacji.
 7. Promowanie rozwoju nowych dla Polski idei i profesji we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, jak np.: ACFE, IIA, ISACA, CIPS, IFS-CIB, itp.
 8. Opracowanie polskich profesjonalnych standardów kwalifikacyjnych.
 9. Działanie na rzecz krajowej i zagranicznej promocji polskiej kadry audytorskiej i kontrolerskiej.

Zadania i Środki Realizacji

Zakres działania i zadania PIKW

 1. Działalność edukacyjna prowadzona w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, poprzez prowadzoną przez Spółkę niepubliczną placówkę oświatową obejmuje zawodowe kursy, seminaria itp. We współpracy z uczelniami w całym kraju PIKW organizuje podyplomowe studia dla kontrolerów, audytorów i biegłych ds. antyfraudu. Działalność edukacyjna PIKW skierowana jest na zdobywanie, podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się w organizacji systemami kontroli wewnętrznej, audytem wewnętrznym, zarządzaniem ryzykiem, governance i compliance, kontrolą zamówień publicznych i zaopatrzenia oraz wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i nadużyciom.
 2. Działalność eventowa umożliwia Spółce promowanie standardów i najlepszej praktyki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w kraju, Unii Europejskiej i na świecie. Poprzez konferencje, warsztaty krajowe i międzynarodowe (szczególnie dla kadr kierowniczych) oraz Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania Oszustw umożliwia kontakty i wymianę poglądów oraz doświadczeń krajowych i zagranicznych osobom zajmującym się i odpowiedzialnym za tworzenie i właściwe działanie systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzanie ryzykiem, governance i compliance, kontrolę zamówień publicznych i zaopatrzenia oraz wykrywanie i zapobieganie korupcji, oszustwom i nadużyciom.
 3. Działalność wydawnicza umożliwia Spółce promowanie krajowych i międzynarodowych standardów i najlepszej praktyki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, popularyzację skutecznych metod, zasad i standardów pracy, wymianę poglądów oraz doświadczeń krajowych i zagranicznych.
 4. Działalność doradcza to propozycja "outsourcingu" i "co-sourcingu"dla firm na zasadzie partnerstwa. Nasze doradztwo to nie tylko audyt na zlecenie, ale także pomoc przy organizowaniu, modernizowaniu i udoskonalaniu systemu kontroli wewnętrznej oraz procesów zarządzania ryzykiem, tworzeniu kultury kontroli, doborze kadry audytorskiej, wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego.