logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

O nas

Wizja i misja

  1. Misją Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej jest konsolidowanie środowiska zawodowo zajmującego się audytem, systemami kontroli wewnętrznej, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji oraz prowadzenie profesjonalnej działalności edukacyjnej, eventowej, wydawniczej i doradczej pozwalającej tę misję wypełniać.

Podstawowe cele PIKW

  1. Promowanie standardów i najlepszej praktyki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego Unii Europejskiej.
  2. Współdziałanie z władzami, instytucjami, uczelniami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi działalnością tożsamą z przedmiotem działań Instytutu.
  3. Umożliwienie zdobywania nowych oraz podnoszenie posiadanych zawodowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków regulaminów dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, governance i compliance, kontroli zamówień publicznych i zaopatrzenia oraz procesów wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom.
  4. Umożliwienie kontaktów i wymiany poglądów oraz doświadczeń osobom zajmującym się problematyką związaną z przedmiotem działań Instytutu.
  5. Opracowanie odpowiedniej metodyki badań kontrolnych (procedur, regulacji i regulaminów dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, governance i compliance, kontroli zamówień publicznych i zaopatrzenia) oraz procesów wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom.
  6. Pomoc przy organizowaniu i funkcjonowaniu wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego w każdej organizacji.
  7. Promowanie rozwoju nowych dla Polski idei i profesji we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, jak np.: ACFE, IIA, ISACA, CIPS, IFS-CIB, itp.
  8. Opracowanie polskich profesjonalnych standardów kwalifikacyjnych.
  9. Działanie na rzecz krajowej i zagranicznej promocji polskiej kadry audytorskiej i kontrolerskiej.