on-line690.0020-06-2024 - 20-06-202419-06-2024 7

Uczestnicy

Pracownicy rządowych i samorządowych jednostek sektora finansów publicznych (m. in. szkół, przedszkoli, ministerstw, urzędów centralnych, placówek służby zdrowia, jednostek kultury), do których obowiązków należy zarządzanie ryzykiem lub koordynowanie tego procesu oraz pracownicy, którzy zajmują się kontrolą zarządczą.

 

Cel szkolenia

  • Przedstawienie metodyki zarządzania ryzykiem zgodnej z wszystkimi wymaganiami określonymi w Standardach kontroli zarządczej.
  • Umożliwienie uczestnikom szkolenia zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania ryzykiem w jednostce lub usystematyzowanie wiedzy już posiadanej.Zapoznanie uczestników szkolenia z gotowymi, sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami umożliwiającymi zarządzanie ryzykiem w sposób zgodny ze Standardami, przy zachowaniu zasady: nie więcej niż potrzeba.
  • Dzięki warsztatowej formule szkolenia – ćwiczenie umiejętności umożliwiających sprawne wykonywanie bardziej złożonych czynności składających się na proces zarządzania ryzykiem.

Forma prowadzenia zajęć

Aktywizujący wykład, warsztaty.

Program szkolenia

1. Zarządzanie ryzykiem nie tylko jako obowiązek wynikający ze standardów kontroli zarządczej.


2. Proces zarządzania ryzykiem:
· graficzna prezentacja procesu zarządzania ryzykiem,
· kiedy należy przeprowadzać ocenę ryzyka.


3. Identyfikacja ryzyka:
· przedmiot identyfikacji ryzyka (cele, zadania),
· metody identyfikacji ryzyka,
· opis ryzyka.
ćwiczenia: identyfikacja i opis ryzyka.


4. Analiza ryzyka:
· parametry analizy ryzyka (prawdopodobieństwo, skutek),
· kryteria określania prawdopodobieństwa i skutku,
· istotność ryzyka,
· wykorzystanie rejestru incydentów,
· metody analizy ryzyka (jedno i dwustopniowa),
· analiza krok po kroku,
· mapowanie ryzyka.
ćwiczenia: analiza ryzyka.


5. Reakcja/odpowiedź na ryzyko
· ryzyka, dla których podejmujemy reakcje, które monitorujemy, a które mogą nas nie interesować (akceptowane ryzyko, apetyt na ryzyko, określenie progów reakcji w polityce zarządzania ryzykiem),
· rodzaje odpowiedzi/reakcji na ryzyka i przesłanki wyboru różnych rodzajów reakcji na ryzyko.
ćwiczenia: określanie odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyka.

 

6. Dokumentowanie identyfikacji i analizy ryzyka.
· prezentacja i omówienie rejestru ryzyka,
· dobre praktyki w zakresie dystrybucji rejestru ryzyka,
ćwiczenia: wypełnianie rejestru ryzyka.


7. Monitorowanie.
· monitorowanie:
- zakresu wdrożenia i efektów wdrożenia reakcji na ryzyko zaprojektowanych w rejestrze ryzyka,
- systemu zarządzania ryzykiem wdrożonego w jednostce,
ćwiczenia: projektowanie czynności monitorowania.

Prowadzący

Ekspert PIKW - Naczelnik wydziału w urzędzie centralnym. Doświadczony audytor wewnętrzny (certyfikat Ministra Finansów nr 325/2004). Trener budżetu zadaniowego (certyfikowany przez Ministerstwo Finansów). Przez kilka lat dyrektor biura w urzędzie centralnym realizującego zadania m. in. z zakresu kadr, szkoleń, rachunkowości, płac, informatyki. Od początku powstania obowiązku sprawowania kontroli zarządczej osobiście koordynuje wdrażanie i funkcjonowanie tego narzędzia zarządzania w urzędzie centralnym. Specjalizuje się w problematyce kontroli zarządczej, w tym w szczególności zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki.

Uwaga! W nieprzewidzianych sytuacjach losowych, wskutek których trener zaprezentowany w opisie nie będzie mógł poprowadzić szkolenia/kursu, PIKW sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego.

Udział umożliwia zdobycie

  • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

       Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 
(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  formularz  zgłoszeniowy na 1-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail:j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

   ............   Zapraszamy do udziału!   ............