logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

2014 IV Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

2014 IV Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

Podsumowanie

W dniach 28-29 kwietnia 2014 r. w Warszawie, w zabytkowym Pałacu Prymasowskim z XVI wieku, zlokalizowanym w samym centrum warszawskiej Starówki odbyła się IV Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej. Tematem przewodnim IV Konferencji był tytuł Jakość czy „jakoś”? Cztery lata Kontroli Zarządczej w Polsce. Prelegenci prezentowali swoje doświadczenia i opinie dotyczące Systemu Kontroli Zarządczej w kontekście szeroko rozumianej jakości funkcjonowania reprezentowanych przez nich jednostek administracji publicznej. Wśród prelegentów byli przedstawiciele zarówno jednostek rządowych jak i samorządowych.

Konferencja została uroczyście rozpoczęta przez Zarząd PIKW Ireneusza Jabłońskiego i Piotra Grzybowskiego.

Jako pierwszy głos zabrał Rafał Krzemień - Członek Komitetu Audytu w Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący Rady Programowej PIKW. Prelekcja pod tytułem Kwiatek do kożucha dotyczyła przede wszystkim słabych stron Systemu Kontroli Zarządczej i jak zaznaczył autor prelekcji sam system jest doskonały i nie ma potrzeby w nim nic zmieniać, natomiast słabą stroną jest realizacja założeń systemu i tutaj należy szukać i eliminować słabe strony poprzez pracę nad świadomością osób realizujących założenia przedmiotowego systemu.

Kolejnym prelegentem był Waldemar R. Karpiński, były audytor wewnętrzny w jednostkach ochrony zdrowia. Prezentacja pod tytułem Antybiotyk dla zarządzających w jednostkach ochrony zdrowia dotyczyła niekorzystnych zdarzeń w jednostkach ochrony zdrowia, których zdaniem autora można było uniknąć, jednak, podobnie jak w przypadku poprzedniej prezentacji, zawiódł czynnik ludzki.

Pierwszy blok konferencji swoim wystąpieniem zakończył Marcin Dobruk - Członek Komitetu Audytu, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w jednym z urzędów administracji centralnej. Wystąpienie pod tytułem Wybrane aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej było bardziej optymistycznym spojrzeniem na problem. W trakcie wystąpienia powstała gorąca dyskusja w której poza uczestnikami aktywny udział wziął również Rafał Krzemień. Dyskusja dotyczyła m.in. roli i zadań kontrolera wewnętrznego i audytora wewnętrznego. W konsekwencji powstała sugestia, że najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby połączenie tych specjalizacji w jedną i wraz z monitorowaniem systemu kontroli zarządczej przekazane do objęcia bezpośrednim nadzorem przez Premiera RP.

Kolejny blok konferencji rozpoczęła Pani Małgorzata Humel–Maciewiczak, Wicedyrektor Departamentu Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego Najwyższej Izby Kontroli. Prezentacja pod tytułem Przyszłość kontroli zarządczej oczami Najwyższej Izby Kontroli dotyczyła kwestii kontroli jakości Systemu Kontroli Zarządczej w kontekście funkcjonowania jednostek administracji publicznej w przyszłości.

Michał Galac, inżynier programista, doświadczony analityk z zakresu zabezpieczenia systemów informatycznych zaprezentował oprogramowanie informatyczne Monitoring i nadzór infrastruktury ICT przy użyciu technologii, które może stanowić wsparcie w procesie audytu oraz w monitorowaniu Systemu Kontroli Zarządczej.

Trzeci blok rozpoczął Leszek Adamski, audytor wewnętrzny z długoletnim doświadczeniem organizacji zarządzania i finanse. Prezentacja pod tytułem Pracochłonność Kontroli Zarządczej dotyczyła praktycznych aspektów gromadzenia danych, obliczania mierników i sporządzania raportów. Pan Piotr Jaworski, doświadczony audytor wewnętrzny, coach. Twórca systemów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w kilkuset jednostkach inspirującą prezentacją pod tytułem Polska w budowie - czyli cele i mierniki w praktyce zakończył ostatni blok i zarówno pierwszy dzień konferencji.

Kolejny dzień konferencji został rozpoczęty przez Grażynę Kopeć, pracownika jednostki sektora finansów publicznych, przedstawiciela jednostek niezespolonych. Jej prezentacja pod tytułem Dokumentowanie kontroli zarządczej dotyczyła praktycznych aspektów dokumentowania czynności związanych z monitorowaniem kontroli zarządczej.

Następnie Anna Słodczyk - Doradca Zarządu PIKW, ekspert, konsultant ds. zarządzania ryzykiem wystąpiła z prezentacją Złe i dobre doświadczenia z dokumentowania zarządzania ryzykiem w ramach Kontroli Zarządczej.

Na zakończenie Konferencji wystąpił Antoni Sekuła, doświadczony kontroler i audytor wewnętrzny. Wystąpienie pod tytułem Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej w świetle standardów KZ stanowiło podsumowanie tematyki danego IV bloku konferencji.

Przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania: Ryszard Żukowski - Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli oraz Agnieszka Purgat - Z-ca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli, rozpoczynając V blok konferencji zaprezentowali temat Rola etyki w kontroli zarządczej. Brak wdrożonego skutecznego systemu etycznego praprzyczyną niezgodności. Bardzo ciekawym elementem wystąpienia było studium przypadku dotyczące rażącego nadużycia w organizacji, będącego m.in. skutkiem braku skutecznego systemu etycznego, który stanowi trzon kultury organizacyjnej i jest podstawowym elementem w budowaniu systemu kontroli zarządczej.

Następnie Adam Bela, ekspert, praktyk w zakresie audytu, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem przedstawił prezentację Komunikacja w kontroli zarządczej,  a Marek Sawicki, Naczelnik Wydziału w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, prezentacją pod tytułem Jak mówić o kontroli zarządczej, aby nas słuchano i rozumiano zakończył V i ostatni blok IV Krajowej Konferencji – Ocena Kontroli Zarządczej w Polsce.

W imieniu organizatorów pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom i prelegentom za aktywny udział w IV Konferencji. To właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu mieliśmy możliwość realizacji tego niezwykle, naszym zdaniem, ważnego wydarzenia, które również dzięki Państwu nabiera formy cykliczności.

Mamy nadzieję, że konferencja spełniła Państwa oczekiwania i już teraz chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w V Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej, która już tradycyjnie odbędzie się w kwietniu 2015 r, a miejscem realizacji będzie również Pałac Prymasowski w Warszawie.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Zarząd Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej

      

Pobierz  Program_konferencji

Miejsce realizacji konferencji: Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13 /15, Warszawa (sala kolumnowa)

Informacje o Pałacu > Historia Pałacu Galeria - ciekawostki historyczne > Lokalizacja

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Konferencji w kwietniu 2015 r.