on-linedla początkujących3900.0013-02-2024 - 29-02-202412-02-2024 67
Absolwent uzyskuje Certyfikat Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.
Opis i cel

Uczestnicy

Pracownicy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, audytorzy wewnętrzni.

Forma prowadzenia zajęć

Wykłady , ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe, testy.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

Kurs pozwala poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

Korzyści

Kurs umożliwia zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

 

Absolwenci uzyskują:

 

 • Certyfikat Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej I Stopnia PIKW potwierdzający uzyskanie zawodowych. 
 • Prawo wpisu na Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych oraz, zgodnie z treścią §9 Regulaminu KLPAiWbezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

 • Kurs jest ujęty w Programie Ustawicznego Kształcenia, słuchacze uzyskują 20 punktów.

Materiały źródłowe

Literatura źródłowa na której oparty został program kursu:

Do wyżej wymienionych publikacji PIKW posiada prawa autorskie oraz wyłączność na rynku polskim.

 

Osoby prowadzące

Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie  wdrażania i oceny systemów kontroli zarządczej, specjaliści ds. zarządzania ryzykiem.

Program kursu

Program kursu

I Moduł 13-14.02.2024 r.

Dzień I

Środowisko wewnętrzne – podstawowy komponent systemu kontroli zarządczej:

 • sposób konstrukcji mierników oceny przestrzegania wartości etycznych (element komponentu nr 1)
 • sposób konstrukcji mierników oceny kompetencji zawodowych (element komponentu nr 2)
 • sposób konstrukcji mierników oceny struktury organizacyjnej (element komponentu nr 3)
 • sposób konstrukcji mierników oceny delegowanych uprawnień (element komponentu nr 4)

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze środowiska wewnętrznego

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze środowiska wewnętrznego

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

Dzień II  

Ustalanie celów i zadań w kontroli zarządczej, cz. 1:

 • cele i zadania operacyjne
 • sposób konstrukcji mierników oceny realizacji celów i zadań operacyjnych

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze ustalania celów i zadań operacyjnych

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze ustalania celów i zadań operacyjnych

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

II Moduł 20-21.02.2024 r.

Dzień I

Ustalanie celów i zadań w kontroli zarządczej, cz. 2:

 • cele strategiczne
 • sposób konstrukcji mierników oceny realizacji celów strategicznych

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze ustalania celów strategicznych

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze ustalania celów strategicznych

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

Dzień II 

Zarządzanie potencjalnym  ryzykiem (ocena ryzyka), cz. 1 – szacowanie ryzyka:

 • identyfikacja potencjalnych ryzyk-zdarzeń
 • kategoryzacja potencjalnych ryzyk-zdarzeń
 • szacunkowy pomiar potencjalnych ryzyk-zdarzeń
 • uszeregowanie potencjalnych ryzyk-zdarzeń
 • ustalenie poziomu nietolerancji ryzyka na poziomie całej organizacji

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze szacowania ryzyka

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze szacowania ryzyka

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

III Moduł 22-23.02.2024 r.

Dzień I

Zarządzanie potencjalnym  ryzykiem (ocena ryzyka), cz. 2 – reakcja na ryzyko:

 • określenie sposobu reakcji na potencjalne zdarzenia-ryzyka, których nie możemy tolerować
 • opracowanie planu reagowania na potencjalne zdarzenia-ryzyka, których nie możemy tolerować
 • monitorowanie wykonania planu reagowania na potencjalne zdarzenia-ryzyka, których nie możemy tolerować

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze reakcji na ryzyko

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze reakcji na ryzyko

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

Dzień II 

Komponent systemu kontroli zarządczej - mechanizmy kontroli jako odpowiedź na ryzyko, cz. 1:

 • sposób konstrukcji mierników oceny dokumentowania systemu kontroli zarządczej (element komponentu nr 1)
 • sposób konstrukcji mierników oceny prowadzenia nadzoru (element komponentu nr 2)
 • sposób konstrukcji mierników oceny ciagłości działalności (element komponentu nr 3)
 • sposób konstrukcji mierników oceny ochrony zasobów (element komponentu nr 4)
 • sposób konstrukcji mierników oceny prowadzonych operacji finansowych i gospodarczych (element komponentu nr 5)

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych mechanizmów kontroli

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych mechanizmów kontroli

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

IV Moduł 27-28.02.2024r.

Dzień I 

Komponent systemu kontroli zarządczej - mechanizmy kontroli jako odpowiedź na ryzyko, cz. 2:

 • sposób konstrukcji mierników oceny prawidłowo prowadzonego systemu informatycznego (element komponentu nr 6)
 • sposób konstrukcji mierników oceny racjonalnego zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego (element komponentu nr 7)
 • sposób konstrukcji mierników oceny racjonalnego zapewnienia bezpieczeństwa informacji w systemie informatycznym (element komponentu nr 8)

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych mechanizmów kontroli

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych mechanizmów kontroli

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

Dzień II 

Informacja i komunikacja oraz monitorowanie kontroli zarządczej – ostatnie komponenty systemu kontroli zarządczej:

 • sposób konstrukcji mierników oceny prowadzenia bieżącej informacji (element komponentu nr 1)
 • sposób konstrukcji mierników oceny prowadzenia komunikacji wewnętrznej (element komponentu nr 2)
 • sposób konstrukcji mierników oceny komunikacji zewnętrznej (element komponentu nr 3)
 • sposób konstrukcji mierników oceny sposobu monitorowania systemu kontroli zarządczej (element komponentu nr 4)
 • sposób konstrukcji mierników oceny sposobu oceny systemu kontroli zarządczej (element komponentu nr 5)

Zadania koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych komponentów

Kanały komunikacyjne koordynatora kontroli zarządczej w obszarze omawianych komponentów

Warsztaty prowadzone w oparciu o cele i zadania Państwa organizacji

Repetytorium i egzamin 29.02.2024 r.

Repetytorium (kurs w pigułce) 3 godz.

 • Umocowanie koordynatora ds. kontroli zarządczej w strukturze organizacyjnej
 • Koordynator, a audytor wewnętrzny
 • Koordynator, a zespół ds. oceny ryzyka
 • Diagram kanałów komunikacyjnych i sprawozdawczych koordynatora z kierownictwem organizacji
 • Co jest najważniejsze w codziennej pracy koordynatora?

Egzamin - czas trwania max. 1 godz. dydaktyczna

 

Kurs kończy się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu Koordynatora kontroli zarządczej w administracji publicznej I stopnia wraz z wpisem na Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych.  

Kurs ujęty jest w Programie Ustawicznego Kształcenia i za jego ukończenie przyznawane jest 20 punktów.

 

Uczestnictwo w kursie

Cena

Pełen kurs: 3900 zł netto/os

Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe oraz certyfikat 

Zgłoszenie udziału

Koszt uczestnictwa, daty poszczególnych modułów i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

Miejsce realizacji

 • Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Kontakt

Anastazja Litwinowa- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

 

..........  Zapraszamy do udziału  ..........