Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej prowadzi działalność edukacyjną dla osób zainteresowanych zdobywaniem, rozwojem i aktualizacją wiedzy oraz kompetencji w audycie, kontroli wewnętrznej, przeciwdziałaniu przestępstwom i nadużyciom gospodarczym, antykorupcji oraz zarządzaniu ryzykiem korporacyjnym.

Jako niepubliczna placówka oświatowa nr 947K PIKW prowadzi kształcenie oraz doskonalenie zawodowe i specjalistyczne w ramach Programu Ustawicznego Kształcenia kadr dla komórek nadzoru i zarządu zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

We współpracy ze szkołami wyższymi w całym kraju realizuje podyplomowe studia zawodowe i specjalistyczne.

Działalność edukacyjna PIKW realizowana jest - w zależności od potrzeb -  w formule otwartego naboru lub projektu dedykowanego konkretnemu klientowi.

Rada Naukowa PIKW opracowała specyficzne standardy kwalifikacyjne dla profesjonalnych audytorów i kontrolerów wewnętrznych w następujących specjalistycznych sektorach:

  1. Administracja publiczna i samorządy terytorialne
  2. Przedsiębiorstwa (spółki prawa handlowego)
  3. Bankowości i inne sfery sektora finansowego 

Kwalifikacje specjalistyczne:

Stopień kwalifikacji Poziom kształcenia Tryb kształcenia

Audytor I stopnia Kurs zawodowy Stacjonarny
Audytor II stopnia Studia podyplomowe Właściwy dla danej uczelni
Kontroler wewnętrzny I stopnia Kurs zawodowy Stacjonarny
Kontroler wewnętrzny II stopnia Studia podyplomowe Właściwy dla danej uczelni
Koordynator kontroli zarządczej  Studia podyplomowe Właściwy dla danej uczelni
Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji Studia podyplomowe Właściwy dla danej uczelni
Specjalista ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji Kurs zawodowy Stacjonarny
Audytor systemów informatycznych  Studia podyplomowe  Właściwy dla danej uczelni