on-line1185.0018-06-2024 - 19-06-202417-06-2024 65
Zajęcia mają charakter warsztatów, co pozwala na pozyskanie nie tylko wiedzy i umiejętności w zakresie budowania efektywnych programów audytu, ale także na wymianę wzajemnych doświadczeń.

Uczestnicy

Audytorzy wewnętrzni banków i korporacji, pracownicy działów Front-Office, Back-Office, Zarządzania Ryzykiem oraz IT, osoby pełniące funkcje zarządcze i nadzorcze w bankach i korporacjach, audytorzy i kontrolerzy zewnętrzni, studenci ostatnich lat kierunków ekonomicznych i prawniczych.

Cel szkolenia

Pozyskanie wiedzy z zakresu wartości pieniądza w czasie, charakterystyki instrumentów finansowych, procesów zawierania i rozliczania transakcji oraz zarządzania ryzykiem. Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie celów, procedur oraz testów mechanizmów kontrolnych. Nabycie umiejętności budowania efektywnych programów audytu.

Program szkolenia

  1. Wartość pieniądza w czasie (zmienne, kapitalizacja, dyskontowanie, stopy procentowe).
  2. Rynek instrumentów finansowych i jego uczestnicy (banki, korporacje, fundusze).
  3. Charakterystyka instrumentów finansowych (Foreign Exchange, Forward, Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap, Option, Currency Swap, Commercial Paper, Treasury Bills, Treasury Bonds, Corporate Bonds, Municipal Securities, Repo i Reverse Repo).
  4. Przykładowe programy audytu (cele, procedury oraz testy mechanizmów kontrolnych).
  5. Ryzyka wbudowane w instrumenty finansowe (ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko prawne).
  6. Procesy Front-Office (ryzyka związane z operacjami i systemami).
  7. Procesy Back-Office (ryzyka związane z operacjami i systemami).
  8. Procesy zarządzania ryzykiem (ryzyka związane z modelami i systemami).

Metody nauczania

Warsztaty

Prowadzący

Ekspert PIKW

Program kształcenia ustawicznego

12 punktów w Programie Krajowej Listy Audytorów,Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz formularz zgloszeniowy  

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

Kontakt 

Urszula Kamińska - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: u.kaminska@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606-007| fax (22) 620 94 36