Miejsce realizacji: Warszawa; Cena: 4800.00; Termin realizacji: 21-01-2019 - 13-02-2019Zapisy do: 17-01-2019 pozostało 35 dni
Opis i cel

Kurs modułowy – Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji. Kurs umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w  skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażone na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Kurs kończy się egzaminem, po zaliczeniu absolwenci otrzymują Certyfikat Biegłego do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji, oraz prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.

Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.

 

Uczestnicy

Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności: kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa, pracownicy działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży, specjaliści ds. rozliczania środków unijnych.

 

Cel

Celem kursu jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów organizacji i działalności podmiotów gospodarczych. Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.

Program oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.

 

Osoby prowadzące

Praktycy, audytorzy, eksperci organów ścigania z wieloletnim doświadczeniem w obszarze operacyjnym i dochodzeniowo-śledczym, w tym również na poziomie międzynarodowym.

 

Noty biograficzne prowadzących kurs są dostępne na życzenie podmiotu / osoby zainteresowanej kontakt w.golaszewska@pikw.pl 

 

Program kursu

 

Program ramowy

MODUŁ I 21-22 stycznia 2019

 

Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej i korupcji – symptomy i mechanizmy popełniania pg i korupcji.

 • Przestępstwa gospodarcze w polskim systemie prawnym,
 • Definicje oszustw, nadużyć i przestępstw gospodarczych,
 • Klasyfikacje nadużyć gospodarczych,
 • Pojęcie i formy korupcji,
 • Przykłady zachowań korupcyjnych ( studium przypadków),
 • Odpowiedzialność karna i cywilna przestępstw korupcji,
 • Algorytmy postępowania w przypadku sytuacji korupcyjnej.
 • Symptomy i mechanizmy popełniania pg i korupcji.

 

Mechanizmy zapobiegania i zwalczania przestępstw gospodarczych i korupcji.

 • Czynnik ludzki jako jedna z przyczyn nadużyć w firmie,
 • Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Modelowy system zapobiegania pg i korupcji,
 • Nieszczelność systemów – studium przypadku.

 

MODUŁ II 28-29 stycznia 2019

 

Psychologia oszustwa oraz studium przypadków.

 • Modele zachowań i reakcji,
 • Techniki śledcze,
 • Komunikacja podczas czynności kontrolnych,
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów.

 

Kontrola jako jedno z narzędzi ujawniania nadużyć, oszustw i korupcji.

 •  Planowanie i przygotowywanie kontroli.
 •  Tryb prowadzenia kontroli.
 •  Metody i techniki stosowane w kontroli.
 •  Dowody kontroli.
 •  Dokumentowanie czynności kontrolnych.
 •  Czynności po ujawnieniu informacji o nadużyciach i oszustwach.

 

MODUŁ III 4-5 lutego 2019

 

Zasady wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji i zarządzanie incydentami.

 • Przyczyny występowania oszustw – analiza behawioralna,
 • Zasady analizy dokumentów przy wykrywaniu oszustw i nadużyć,
 • Procedura "whistleblowing" – rola demaskatora,
 • Budowanie świadomości pracowników w zakresie współodpowiedzialności za odporność systemu,
 • Zarządzanie incydentami i działania uzdrawiające zaistniałą sytuację.

 

Zarządzanie ryzykiem oszustw - identyfikacja zagrożeń w organizacji.

 • Identyfikacja ryzyk związanych z oszustwem,
 • Źródła potencjalnego ryzyka,
 • Metody analizy ryzyka,
 • Metody ograniczenia ryzyka,

 

MODUŁ IV 11-12 lutego 2019

 

Analiza Śledcza

 • Proces analizy, oceny i interpretacji informacji,
 • Rodzaje i formy analizy śledczej,
 • Zarządzanie informacją – praktyczne i prawne zasady przetwarzania i wykorzystania informacji,
 • Wizualizacja i dokumentowanie wyników analizy śledczej,
 • Praktyczne możliwości wykorzystania analizy śledczej w procesie wykrywczym.

 

REPETYTORIUM I EGZAMIN 13 lutego 2019

Repetytorium 3 godz. 

Egzamin - czas trwania max. 3 godz. dydaktyczne

 

Program Ustawicznego Kształcenia

Uczestnictwo w kursie
 

Cena

Pełen kurs: 4800 zł netto/os

Cena obejmuje: zajęcia (64 godziny szkolenia + 3 godziny repetytorium), materiały, egzamin, certyfikat i serwis konferencyjny (dwie przerwy kawowe i obiad), nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

Koszt uczestnictwa, daty poszczególnych modułów i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Zgłoszenie udziału

Pobierz  Formularz_zgłoszeniowy

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Miejsce realizacji

Warszawa, możliwe miejsca realizacji:

Siedziba PIKW, ul. Sienna 93 lok. 35 

Hotel Colibra, ul. Wolska 191,

Centrum szkoleniowe BusinessRoom, ul. Grójecka 1/3

opcjonalnie - Ruda Śląska*

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

 

Kontakt

Wioleta Gołaszewska - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail: w.golaszewska@pikw.pl 

tel.: (22) 620 91 70, kom. 533 315 538 | fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału