logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Usługi doradcze

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych

Opracowanie i wdrożenie programów zapobiegania oszustwom, ocena ryzyka podatności na nadużycia finansowe, ocena podejścia do zasad ładu korporacyjnego i etyki biznesowej. Celem jest poprawa procedur monitorowania i wykrywania nadużyć oraz mechanizmów reakcji w następstwie wykrycia ewentualnych oszustw.

Zarządzanie ryzykiem w organizacji – Enterprise Risk Management (ERM)

Ocen stanu inicjatywy ERM – strategiczne ryzyko i cele w skali całego przedsiębiorstwa, powiązanie celów strategicznych z ryzykiem przedsiębiorstwa, wpływ zagrożeń na straty i proces decyzyjnego. Realizujemy przegląd i analizę przyjętego poziomu tolerancji ryzyka, ryzyka bieżącego i praktyki zarządzania. Oferujemy także zaprojektowanie systemu zarządzania ryzykiem – zasady identyfikowania i analizy ryzyka, podejmowania reakcji na ryzyko, a także sprawozdawczości do kierownictwa.