on-line690.0004-03-2024 - 04-03-202401-03-2024 4
W trakcie szkolenia zaprezentowany proces zarządzania ryzykiem wg. metodyki określonej w normie PN-ISO 31000:2018 wzbogacony o inne dobre praktyki, które autor szkolenia zgromadził w ciągu ponad dziesięcioletniego okresu zajmowania się problematyką zarządzania ryzkiem. Istotnym elementem szkolenia będzie duża ilość ćwiczeń, dzięki którym jego uczestnicy będą mogli zdobyć umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania ryzykiem.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników wszystkich tych organizacji, które zamierzają wdrożyć lub doskonalić zarządzanie ryzykiem wg. normy 31000:2018, w tym także pracowników jednostek sektora finansów publicznych, gdyż wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem zawarte w Standardach kontroli zarządczej określonych przez Ministra Finansów są w całości zgodne z rozwiązaniami opisanymi w normie 31000. Uczestnictwem w szkoleniu powinny być także zainteresowane osoby z tych organizacji, które zamierzają wdrożyć lub doskonalić zarządzanie ryzykiem w związku z wytycznymi zawartymi w różnych stosowanych przez nich normach (np. PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO/IEC 17025:2018), w których określony został obowiązek zarządzania ryzykiem.

 

Cel szkolenia

 • Przekazanie wiedzy o zasadach i metodzie zarządzania ryzkiem określonej w normie PN-ISO 31000:2018
 • Zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności identyfikacji ryzyk, ich analizy i przygotowania właściwych reakcji (odpowiedzi) na nieakceptowane ryzyka.
 • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do zaprojektowania lub udoskonalenia systemu zarządzania ryzykiem w swojej organizacji.
 • Zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania ryzkiem wykraczającymi poza normę 31000, które można wykorzystać do udoskonalenia zarządzania ryzkiem w swoim miejscu pracy.

Forma prowadzenia zajęć

Aktywizujący wykład, warsztaty.

Program szkolenia

 1. Zasady zarządzania ryzykiem.
 2. Etapy wdrażania zarządzania ryzykiem (ramy zarządzania ryzykiem).
 3. Proces zarządzania ryzykiem – ilustracja graficzna.
 4. Identyfikacja ryzyka:
  1. techniki identyfikacji ryzyka,
  2. rejestr incydentów,
  3. opis zidentyfikowanego ryzyka.
   ĆWICZENIA z zakresu identyfikacji ryzyk
 5. Ocena stosowanych sposobów radzenia sobie z ryzykiem i wpływ jej wyników na analizę ryzyka.
  ĆWICZENIA z zakresu oceny stosowanych reakcji na ryzyko
 6. Analiza ryzyka:
  1. metody analizy ryzyk (metoda jakościowa, mieszana, ilościowa).
   ĆWICZENIA z zakresu analizy ryzyka
 7. Ryzyko akceptowane i nieakceptowane.
 8. Ewaluacja ryzyka.
 9. Postępowanie z ryzykiem nieakceptowanym:
  1. rodzaje i kierunki reakcji na ryzyko,
  2. plan postępowania z ryzykiem.
   ĆWICZENIA z zakresu opracowania reakcji na ryzyko nieakceptowane
 10. Dokumentowanie procesu zarządzania ryzkiem:
  1. rejestr ryzyka,
  2. mapa ryzyka,
  3. dobre praktyki w zakresie dystrybucji rejestrów i map ryzyka
 11. Komunikacja w procesie zarządzania ryzykiem.
 12. Monitorowanie:
  1. procesu zarządzania ryzkiem,
  2. zarządzania nieakceptowanymi ryzykami.

Prowadzący

Marek Sawicki, naczelnik wydziału w urzędzie centralnym. Doświadczony audytor wewnętrzny (certyfikat Ministra Finansów). Manager ciągłości działania wg. Normy ISO 22301:2019 (certyfikat CIS-Certification & Information Security Services). Trener budżetu zadaniowego (certyfikowany przez Ministerstwo Finansów). Od początku powstania obowiązku sprawowania kontroli zarządczej osobiście koordynuje wdrażanie i funkcjonowanie tego narzędzia zarządzania w urzędzie centralnym. Specjalizuje się w problematyce kontroli zarządczej, w tym w szczególności zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.

Udział umożliwia zdobycie

 • 8 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia,  

       Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

 

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 
(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

UWAGA – szkolenie może zostać zorganizowanie w formule szkolenia zamkniętego z programem zmodyfikowanym wg. potrzeb Zamawiającego szkolenie.

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz  formularz zgłoszeniowy na 1-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz Oświadczenie VAT

 

Kontakt 

Joanna Juchnowicz - Inspektor ds. Szkoleń 
e-mail:j.juchnowicz@pikw.pl

(22) 654 10 44| kom. 533 220 400| fax (22) 620 94 36

   ............   Zapraszamy do udziału!   ............